vedtagter
Vedtægter for Kreaktiv Kor


§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Kreaktiv Kor. Foreningen er stiftet d. 4. september 2007.                                                               

Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.

Foreningens adresse er formandens adresse.


Foreningens navn udspringer af korets fortid som aftenskoletilbud under ”kreaktiv, Den  kreaktive Aftenskole i Hinnerup”                                                            , som blev startet i 1994. Efter opløsningen af denne aftenskole blev koret videreført under FOF indtil stiftelsen af en selvstændig forening.


§2 Formål

Foreningens formål er at være et blandet kor for alle voksne, der har lyst til at synge flerstemmige satser i et alsidigt repertoire med vægt på ”rytmisk musik”.                         

Foruden ugentlige øveaftener mødes koret lejlighedsvis andre aftener eller i weekends for

at øve til planlagte arrangementer.


§3 Korets repertorie

Ved sæsonstart udarbejder korleder og bestyrelse et udkast til en repertoireplan for  sæsonen. Udkastet er vejledende og kan af korlederen uden videre fraviges, hvis det  skønnes hensigtsmæssigt. I alle korfaglige spørgsmål har korlederen den endelige afgørelse.


§4 Medlemskab

Medlemskab af koret stiller ikke krav til nodekendskab. Optagelse af nye medlemmer kan  ske efter aflæggelse af tilfredsstillende stemmeprøve for korlederen.

Alle udenfor koret kan optages som støttemedlem/passivt medlem, og kontingent samt forhold omkring deltagelse i korets aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.


§5 Regler for udmeldelse og eksklusion af et medlem

Ethvert medlem af koret kan melde sig ud med virkning fra næste kontingentperiode med 1 måneds varsel.

Er et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere det pågældende medlem


§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er korets øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, senest i marts måned.

Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse (evt. e-mail) til alle aktive medlemmer. Der vedlægges dagsorden, regnskab og forslag til budget.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning om korets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt


Alle betalende aktive medlemmer har stemme- og opstillingsret på generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse kan ikke foregå ved fuldmagt. Derimod kan man vælges ved fuldmagt.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen eller mindst halvdelen af korets medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen udarbejder referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af korleder og formand.


§7 Kontingent

Kontingent til dækning af korets aktiviteter, herunder løn til korleder og evt. leje af lokaler.

Fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales halvårligt. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan udelukkes fra korets aktiviteter, indtil kontingentet er betalt.


§8 Bestyrelse

Bestyrelsen er korets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Det er formanden, der har tegningsret for foreningen.

Bestyrelsen har i samarbejde med korlederen det praktiske, administrative og økonomiske ansvar i forbindelse med at drive koret.

Korlederen er fast medlem af bestyrelsen, som desuden består af 5 kormedlemmer:


4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Disse vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 personer er til stede, heriblandt korlederen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen, er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for korets drift.Koret forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.


§9 Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens

forpligtelser.


§10 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.

Regnskabet skal revideres én gang årligt efter regnskabsårets afslutning, og det reviderede regnskab skal forelægges for og underskrives af bestyrelsen, før det forelægges på generalforsamlingen.


§11 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændringer af foreningens vedtægter på generalforsamlingen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for dette. Der skal i indkaldelsen være gjort rede for forslaget. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 2 uger efter.


På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, uanset fremmødets størrelse.

Samme procedure gælder vedrørende evt. opløsning af foreningen.

Ved ophævelse af foreningen skal evt. formue tilfalde andre lokale, almennyttige formål,   der ligger i forlængelse af foreningens formål. Endelig beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2008.